STADGAR
FÖR

 

FÖRENINGEN L. LAURIN

 

 

 

§ 1.                Föreningens namn ska vara ”Föreningen L. Laurin”.

 

§ 2.                Föreningen ska ha sitt säte i Lysekil.

 

§ 3.                Föreningens syfte är dels att bevara och bruka bogserfartyget HARRY
med dess Skandiamotor, dels att upprätta och driva ett museum för att
spegla verksamheten vid Skandiaverken och tändkulemotorns utveckling.

 

§ 4.                Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas
varje år i februari månad och utlysas minst två veckor i förväg.
Kallelse sker genom annons i ortspressen, samt genom anslag.

 

                      Årsmötesförhandlingarna ska uppta följande punkter:

 

1.            Årsmötets öppnande

2.            Årsmötets stadgeenliga utlysande

3.           Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.           Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5.           Styrelsens verksamhetsberättelse

6.           Styrelsens ekonomiska berättelse

7.           Revisorernas berättelse

8.           Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9.           Inkomna motioner och propositioner

10.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

11.         Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

12.         Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen

13.         Val av två revisorer och en revisorsuppleant

14.         Val av valberedning

15.         Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret

16.         Fastställande av medlemsavgift

17.         Övriga frågor

18.         Mötets avslutande


 

§ 5.               Extra möte med föreningen hålls dessutom då styrelsen så anser nödvändigt,

                      eller då minst 10 % av föreningens medlemmar så fordrar. I kallelse, som ska utgå senast två veckor före, ska syftet med mötet anges.

§ 6.                Röstberättigad vid årsmöte är den som betalat medlemsavgift det gångna verksamhetsåret samt vid extra föreningsmöte, det innevarande verksamhets­året. Infaller det extra föreningsmötet före årsmötet, gäller som för årsmötet.
Omröstning sker öppet eller slutet enl. mötets beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 7.                Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast den 15 januari.

§ 8.                Föreningens räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december. Verksamheten ska granskas av revisorerna. Dessa ska genom styrelsens försorg erhålla erforderliga handlingar i god tid för granskning.

§ 9.                Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 10.              Styrelsen ska, förutom ordförande, bestå av minst fem ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande väljes på ett år, övriga ledamöter för två år, varav hälften varje år. Styrelsesuppleanter väljes för 1 år.

Styrelsen ska leda verksamheten enligt föreningens syften och inom ramen
för den av årsmötet fastställda budgeten.

Styrelsen utser erforderliga funktionärer, nämnder och tillfälliga kommittéer.

Styrelsen utser vid behov inom sig ett verkställande utskott.

                      För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste minst fem ledamöter vara närvarande, varav fyra ska vara ordinarie.

Revisorerna väljes för 2 år. Revisorsuppleant väljes för 1 år.


§ 11.              För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen erfordras beslut
av två på varandra följande medlemsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena ska vara ett årsmöte. För beslut erfordras minst två tredjedels majoritet av de närvarande avgivna rösterna vid det sista mötet.

                      Vid fråga om föreningens upplösning ska personlig kallelse utgå till det sista mötet. På detta möte ska också beslutas hur föreningens medel ska disponeras, i enlighet med föreningens syften, sedan eventuella skulder täckts.
Ansvaret för HARRY ska enligt tidigare överenskommelse med dåvarande Göteborgs- och Bohusläns landsting och ledningen för Bohusläns museum (Stiftelsen Länsmuseet i Göteborgs- och Bohus län) överlämnas till Bohusläns museum.

 

 

 

 

 

Stadgarna är antagna vid årsmötet 2004-02-17 samt vid extra medlemsmötet 2004-11-04. Reviderade vid årsmötena 2007-02-15 och 2008-02-26.