På styrelsemötet den 9 februari beslutades att föreningens årsmöte som normalt hålls under feb./mars,
på grund av rådande omständigheter inte kan genomföras i enlighet med föreningens stadgar och samtidigt hålla oss till folkhälsomyndighetens direktiv.
I stället föreslår styrelsen att de ledamöter, vars valperiod skulle utgått samtidigt med årsmötet och som normalt varit föremål för omval eller avgått,
ombeds fortsätta sitt uppdrag i nuvarande form. I detta fall förutsätter styrelsen, att om inga överklaganden inkommer och som samtidigt kan erbjuda ett annan bättre förslag,
kan fortsätta sitt arbete tills dess att nytt val kan genomföras eller max 1 år till nästa årsmöte.